Beeldjes

uit voorraad leverbaar
achteraf betalen mogelijk
beeldjes achteraf betalen 

Veilig winkelen

SSL secure
Beveiligde verbinding 

Welkom bij de leukste bijzondere geschenkenwinkel van Nederland
Algemene Voorwaarden


Definities
Rawa: Emmastraat 51, 7621 TW Borne, 074-853 1900, Kvk nr. Veluwe en Twente 08144463.
Afnemer: de (rechts)persoon die via internet, telefoon of mail een bestelling heeft geplaatst of andere overeenkomst is aangegaan met Rawa.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten die tot stand komen tussen de afnemer en Rawa en op alle bestellingen die door de afnemer worden geplaatst. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Plaatsing bestelling
Afnemers kunnen via internet één of meer bestellingen plaatsen. Wanneer u een bestelling plaatst gaan wij er vanuit dat u aangegeven product wenst te ontvangen. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door personen van 18 jaar en ouder. Na plaatsing ontvangt u een email ter bevestiging met daarin uw bestelnummer (bovenaan), het totaalbedrag (inclusief verzendkosten) en de betalingsvoorwaarden. Controleer uw email adres op correctheid wanneer u de bestelling plaatst.

Annulering bestelling
U heeft wettelijk gezien 14 dagen de tijd op uw bestelling terug te komen. Mocht u reeds betaald hebben, maar mocht het product nog niet zijn verstuurd, krijgt u het overgemaakte bedrag terug gestort op uw bank- of girorekening. Wanneer het product reeds verstuurd is, kunt u dit op eigen kosten retour zenden. Na goed ontvangst krijgt u de aankoopkosten teruggestort binnen 14 dagen. Wanneer de bestelling nog niet is verzonden krijgt u het gehele bedrag retour. Gepersonaliseerde bestellingen (met gravering/lasering of sokkel er onder gezet) kunnen NIET geretourneerd worden.

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen (typefouten voorbehouden) zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en verpakkingskosten. Rawa behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie worden vermeld.

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces, vooruit betalen of Telebankieren-iDEAL. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings/bestel) voorwaarden worden gesteld.. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Rawa altijd onder vermelding van het bestelnummer
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rawa is het de afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Rawa te verreken met een vordering van de afnemer op Rawa, uit welke hoofde dan ook.
Wanneer na 14 dagen geen betaling is ontvangen, wordt automatisch de bestelling verwijdert en teniet gedaan. Mocht u alsnog de producten ontvangen, neem dan even contact op of plaats opnieuw de bestelling.

Levering
Bestelde producten worden bezorgd op het daartoe door de afnemer opgegeven leveradres door DPD en af en toe TNT. Bij het plaatsen van de bestelling dient de afnemer alle adressen te controleren en het correcte mailadres in te voeren. Wanneer na levering bekent is dat het afleveradres verkeerd is, zijn alle verdere kosten voor de afnemer. De producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van verzending. U kunt aangeven uw producten aangetekend / verzekerd te laten versturen om dit risico in te perken. Wanneer u dit niet aangeeft, is de verzending volgens standaard procedure. Rawa kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies danwel schade tijdens het transport. Rawa streeft er naar de bestelde artikelen af te (doen) leveren binnen 1 to 2 werkdagen na betaling. Gezien dat het om handgemaakte produkten gaat kan het soms wezen dat de levering iets langer duurt. De hiervoor genoemde termijnen zijn uitdrukkelijk streeftermijnen en geen fatale termijnen. Wanneer de afnemer besluit om, bij een bestelling van meerder artikelen, een aantal artikelen al te laten opsturen. Dan zullen er extra verzend- en verpakkingskosten in rekening worden gebracht. Voor het niet tijdig bezorgen door DPD of GLS kan Rawa niet aansprakelijk worden gesteld. Ook is Rawa niet verantwoordelijk voor het eventueel zoekraken van poststukken nadat deze zijn aangeboden bij DPD of GLS. 
Alleen in overleg kunnen artikelen opgehaald worden. U bent dan geen verzend- en verpakkingskosten verschuldigd. Het beeldje dient wel vooraf te zijn voldaan tenzij anders overeengekomen.

Verzendkosten
Verzendkosten zijn tot 10 kilo. Voor verzendkosten daarboven neem contact op met Rawa. Bij meer dan 10 beelden neem voor verzendkosten contact op met Rawa.

Afhalen € 0,00 Alleen met expliciet AKKOORD medewerker. Zonder naam en akkoord is het Niet mogelijk af te halen.
Nederland standaard verzending € 6,95 (alle risico's voor afnemer vanaf het moment van verzending, zoals breuken of verlies tijdens transport)
Nederland verzekerde verzending € 15,95 
Kiala NL standaard verzending € 6,50 (alle risico's voor afnemer vanaf het moment van verzending, zoals breuken of verlies tijdens transport)
Kiala NL verzekerde verzening € 9,00
Buitenland (BE, DE, LUX) standaard verzending € 10,95 (alle risico's voor afnemer vanaf het moment van verzending, zoals breuken of verlies tijdens transport)
Buitenland (europa) verzekerde verzending € 19,50
Buitenland (buiten europa) verzending verzending € 54.00 

Bedenktijd

Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking aan Rawa te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Dit dient schriftelijk per mail aan Rawa te zijn doorgegeven. U kunt dit doen door te mailen naar rawageschenken@gmail.com.
Retourzendingen dienen gericht te worden aan het adres van Rawa dat is aangegeven door een medewerker. De rechtstreekse kosten en reeds eerder betaalde verzendkosten komen voor rekening van de afnemer.
Door Rawa met betrekking tot de retour gezonden producten wordt de betaling uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de retour ontvangen producten terugbetaald.

Ten aanzien van de afnemers die natuurlijke personen zijn en die niet handelen in de uitvoergin van een beroep of bedrijf geldt het bepaalde in dit artikel. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopieën.
Onverminderd eventuele door Rawa bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te bewaren, is Rawa niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor de afnemer toegankelijk te houden. Rawa stelt middels de internetsites onder meerde volgende informatie beschikbaar: 
a. naam, adresgegevens (inclusief mailadres) en inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;
b. BTW identificatienummer;
c. de belangrijkste kenmerken van de artikelen;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
e. de wijze van aflevering en betaling;
f. de eventuele kosten van aflevering;
g. het adres waar afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op internet van Rawa anders wordt aangegeven.

Onjuiste / beschadigde zending
De afnemer dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dienen uiterlijke binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk (mag ook per mail) en gemotiveerd aan Rawa gemeld te worden. Indien is aangetoond (door middel van diverse foto’s) dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden en er gekeken is naar de verzendwijze die door de afnemer is aangegeven tijdens de bestelling, zal Rawa uw bestelling retour nemen, mits de afnemer de originele verpakking gebruikt, de originele factuur meestuurt en de afnemer binnen veertien (14) dagen na ontvangst retourneert. Voor adresgegevens moet u eerst contact opnemen met Rawa. Door Rawa met betrekking tot de retour gezonden producten eventueel terug te betalen bedragen wordt uiterlijk veertien (14) dagen nadat de producten (onbeschadigd voor onjuiste zendingen) geretourneerd zijn door Rawa aan de afnemer terugbetaald. Eventuele verzendkosten worden tot de standaard geldende de tarieven van PostNL (ad 6,75 euro) teruggestort. Retourafzender verzendingen of aangetekende verzendingen (tot 6,75 euro) daarvan zijn de kosten voor  de verzender. Bij een kapotte bestelling dient de bestelling eerst retour zijn gekomen voor het nieuwe product verzonden wordt.

Overmacht
Rawa heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (per mail) aan de afnemer mee te delen en zonder dat Rawa gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rawa kan worden toegerekend, omdat hij niette wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product (tijdelijk) niet meer bij Rawa of haar toeleverancier voorradig is.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Rawa wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de prestatie bedongen prijs (inclusief BTW). Aansprakelijkheid van Rawa voor indirecte schade, daar onder begrepen gevolgschade, verzendschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten. 

Intellectuele eigendomsrechten
De afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Rawa geleverde producten te respecteren. Rawa garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden.

Klachten
Rawa doet haar uiterste best om bestellingen op een snelle en correcte wijze te bezorgen. Desondanks kan er toch iets mis gaan met de bezorging. Klachten en/of opmerkingen worden in overleg met de afnemer behandeld. De afnemer kan daartoe schriftelijk contact op nemen met de klantenservice per post (Emmastraat 51, 7621 TW Borne) of per email via het contactformulier op de website.

Overige
Afwijkende bedingen, wijzigingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien er voor zover Rawa deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en zijn ondertekend door iemand die namen Rawa vertegenwoordigingsbevoegd is en gelden slechts voor de specifieke offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, al de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rawa vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen blijven te allen tijde volledig van kracht.
Alle terugbetalingen geschieden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het IBANnummer en naam rekeninghouder of wanneer de producten (onbeschadigd) geretourneerd zijn.kracht.